Giải Pháp Kế Toán

Tổng quan về giải pháp

Giải pháp kế toán quản trị và kế toán tài chính cho phép doanh nghiệp xử lý quá trình nhập liệu nghiệp vụ, chứng từ, tự động tạo báo cáo tài chính nhanh chóng, chính xác và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), từ đó giúp doanh nghiệp theo dõi được chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, lên kế hoạch vận hành hợp lý.

Tìm hiểu thêm

CloudMedia mang đến cho doanh nghiệp
giải pháp “ALL IN ONE” trong quản lý kế toán


Tích hợp với phân hệ mua hàng, bán hàng và sản xuất 

Quy trình xuyên suốt: Hoá đơn, phiếu thu/phiếu chi, báo cáo 

Quản lý công nợ khách hàng, NCC hiệu quả

Tạo các bút toán ngầm tự động ghi nhận khi tạo hoá đơn, phiếu thanh toán 

Báo cáo công nợ, doanh thu, chi phí,... theo thời gian thực 

Giảm thiểu tối đa chi phí quản lý

Tìm hiểu thêm

Cấu hình hệ thống kế toán 

+ Thiết lập hệ thống tài khoản kế toán, đơn vị tiền tệ, các loại thuế áp cho từng loại sản phẩm,..

+ Thiết lập các sổ nhật ký theo từng loại nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý các nhóm nghiệp vụ khác nhau 

+ Thiết lập tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp, cho từng khách hàng, NCC 

+ Thiết lập thông tin thanh toán (Điều khoản thanh toán, phương thức thanh toán)

+ Thiết lập các tài khoản mặc định doanh thu, chi phí, tài sản cố định, ... Hỗ trợ tự động sinh nghiệp vụ 

Kế toán bán hàng

+ Ghi nhận các nghiệp vụ bán hàng, quản lý công nợ theo từng đơn hàng của NCC, khách hàng

+ Theo dõi tình trạng hoá đơn (Nháp, đã ghi sổ, đã thanh toán, quá hạn,...), hoá đơn hoàn tiền cho khách hàng, NCC

+ Quản lý thanh toán: Ghi nhận thanh toán của khách hàng (Trả trước, thanh toán một phần, thanh toán toàn bộ)

+ Tổng hợp dữ liệu, tự động tạo báo cáo theo thời gian thực 

+ Quản lý sản phẩm

+ Quản lý thông tin khách hàng

Kế toán mua hàng

+ Ghi nhận các nghiệp vụ mua hàng, quản lý công nợ theo từng đơn hàng của NCC, khách hàng

+ Theo dõi tình trạng hoá đơn (Nháp, đã ghi sổ, đã thanh toán, quá hạn,...), hoá đơn hoàn tiền cho khách hàng, NCC

+ Quản lý thanh toán: Ghi nhận thanh toán của khách hàng (Trả trước, thanh toán một phần, thanh toán toàn bộ)

+ Tổng hợp dữ liệu, tự động tạo báo cáo theo thời gian thực 

+ Quản lý sản phẩm

+ Quản lý thông tin khách hàng

Kế toán quản trị

+ Tạo các bút toán sổ nhật ký (quản lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh)

+ Ghi nhận các khoản doanh thu trả trước, đối soát công nợ, 

+ Bút toán liên quan đến tài sản cố định 

Báo cáo

+ Báo cáo tự động theo thời gian thực

+ Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo dòng tiền,...)

+ Báo cáo thuế: Tờ khai thuế GTGT, báo cáo hoá đơn 

+ Số tổng hợp, chi tiết công nợ NCC, khách hàng, sổ chi tiết tài khoản, sổ cái

+ Báo cáo tài sản cố định