Liên hệ ngay:+84 852 520 242  info@cloudmedia.vn

Livechat Channel erp.cloudmedia.vn

Thống kê

Mặt vui vẻ

50.0 %

Mặt trung tính

12.5 %

Mặt buồn

37.5 %

The 8 last feedbacks

erp.cloudmedia.vn / 8943 erp.cloudmedia.vn / 8573 erp.cloudmedia.vn / 5110 erp.cloudmedia.vn / 4713 erp.cloudmedia.vn / 1953
erp.cloudmedia.vn / 286 erp.cloudmedia.vn / 383 erp.cloudmedia.vn / 358

The Team

Nguyễn Hữu Phúc
Nguyễn Hữu Phúc
Not rated yet
Nguyễn Đức Lâm
Nguyễn Đức Lâm
Great 100.0%
Okay 0.0%
Tệ 0.0%
Nhựt Huỳnh
Nhựt Huỳnh
Great 0.0%
Okay 0.0%
Tệ 100.0%
Vương Hà Diễm My
Vương Hà Diễm My
Not rated yet