Liên hệ ngay:+84 852 520 242  info@cloudmedia.vn

Livechat Channel erp.cloudmedia.vn

Thống kê

Mặt vui vẻ

57.1 %

Mặt trung tính

14.3 %

Mặt buồn

28.6 %

The 7 last feedbacks

erp.cloudmedia.vn / 8573 erp.cloudmedia.vn / 5110 erp.cloudmedia.vn / 4713 erp.cloudmedia.vn / 1953 erp.cloudmedia.vn / 286
erp.cloudmedia.vn / 383 erp.cloudmedia.vn / 358

The Team

Dương Huỳnh Minh Thư
Dương Huỳnh Minh Thư
Not rated yet
Lê Thị Trang Thư
Lê Thị Trang Thư
Not rated yet
Nguyễn Hữu Phúc
Nguyễn Hữu Phúc
Not rated yet
Nguyễn Đức Lâm
Nguyễn Đức Lâm
Great 100.0%
Okay 0.0%
Tệ 0.0%
Nhựt Huỳnh
Nhựt Huỳnh
Great 0.0%
Okay 0.0%
Tệ 100.0%
Trương Phước Bảo Nhân
Trương Phước Bảo Nhân
Not rated yet
Vương Hà Diễm My
Vương Hà Diễm My
Not rated yet