Livechat Channel erp.cloudmedia.vn

Thống kê

Mặt vui vẻ

50.0 %

Mặt trung tính

10.0 %

Mặt buồn

40.0 %

The 10 last feedbacks

erp.cloudmedia.vn / 9059 erp.cloudmedia.vn / 9040 erp.cloudmedia.vn / 8943 erp.cloudmedia.vn / 8573 erp.cloudmedia.vn / 5110
erp.cloudmedia.vn / 4713 erp.cloudmedia.vn / 1953 erp.cloudmedia.vn / 286 erp.cloudmedia.vn / 383 erp.cloudmedia.vn / 358

The Team

Nguyễn Hữu Phúc
Nguyễn Hữu Phúc
Great 100.0%
Okay 0.0%
Tệ 0.0%
Nguyễn Tỵ Huyền
Nguyễn Tỵ Huyền
Great 0.0%
Okay 0.0%
Tệ 100.0%