Nguyên lý kế toán

Thêm nội dung về hệ thống báo cáo tài chính.
Tiền, tài sản, nguồn vốn, khấu hao tài sản, công nợ.

Người phụ trách Nguyễn Huy Hùng
Cập nhật gần nhất 31/10/2023
Thành viên 1