Người phụ trách Phi Nam
Cập nhật gần nhất 29/08/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 23 phút
Thành viên 3
Cơ sở
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 0: Intro | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 1: Giới thiệu PTTKPM| HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 2: Tạo lược đồ Use-case | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 3: Tạo Activity Diagram | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 4: Giới thiệu về ER Diagram | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 5: Chiến lược phân tích ER Diagram | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 6: Chiến lược phân tích dữ liệu | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 7: Tạo CSDL từ lược đồ quan hệ | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 8: Thiết kế giao diện người dùng | HowKteam
  • [Phân tích thiết kế] - Bài 9: Kiến trúc và phân chia dữ liệu | HowKteam